Photos by Anastasia Deyko:

Unicorns over polar night

Photo by Anastasia Deyko

From above the little happiness

Photo by Anastasia Deyko